Права споживачів

Про затвердження Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам

Права та обов’язки Споживача
5.1. Споживач має право:
1) отримувати послуги постачання природного газу на умовах, зазначених у цьому Договорі;
2) у чіткий та прозорий спосіб безоплатно отримувати всю інформацію стосовно його прав та послуг, що надаються Постачальником, та інформацію про ціну природного газу, порядок оплати за спожитий природний газ, а також іншу інформацію, що має надаватись Постачальником відповідно до чинного законодавства та/або цього Договору;
3) безоплатно отримувати інформацію про обсяги та інші показання власного споживання природного газу;
4) звертатися до Постачальника для вирішення будь-яких питань, пов’язаних з виконанням цього Договору;
5) вимагати від Постачальника надання письмової форми цього Договору, завіреної печаткою (за наявності) Постачальника;
6) вимагати від Постачальника пояснень щодо отриманих рахунків і у випадку незгоди з порядком розрахунків або розрахованою сумою вимагати проведення звірки розрахункових даних та/або оскаржувати їх в установленому цим Договором порядку;
7) проводити звіряння фактичних розрахунків з підписанням відповідного акта;
8) за умови відсутності заборгованості за цим Договором перед Постачальником перейти на постачання природного газу до іншого постачальника та/або достроково призупинити чи розірвати цей Договір у встановленому цим Договором порядку;
9) оскаржувати будь-які несанкціоновані, неправомірні чи інші дії Постачальника, що порушують права Споживача, та брати участь у розгляді цих скарг на умовах, визначених чинними нормативно-правовими актами та цим Договором;
10) отримувати відшкодування збитків від Постачальника, що понесені Споживачем у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Постачальником своїх зобов’язань перед Споживачем, відповідно до чинних нормативно-правових актів та/або цього Договору;
11) мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами та цим Договором.
5.2. Споживач зобов’язаний:
1) забезпечувати своєчасну та повну оплату послуг Постачальника згідно з умовами цього Договору;
2) укласти в установленому порядку договір розподілу природного газу з Оператором ГРМ для набуття права правомірного відбору газу із газорозподільної системи та фізичної доставки газу до межі балансової належності об’єкта Споживача;
3) своєчасно повідомляти Постачальника про всі зміни щодо персоніфікованих даних в заяві-приєднанні;
4) раціонально використовувати природний газ, обережно поводитися з газовими приладами і пристроями та використовувати отриманий природний газ виключно для власних побутових потреб;
5) не допускати несанкціонованого відбору природного газу;
6) не пізніше ніж за двадцять днів до звільнення приміщення або повного припинення споживання природного газу письмово повідомити Постачальника про розірвання цього Договору та розрахуватися за спожитий природний газ;
{Підпункт 6 пункту 5.2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 від 11.08.2016}
7) проводити на вимогу Постачальника звіряння фактично використаних обсягів природного газу з підписанням відповідного акта та пред’являти платіжні документи на вимогу Постачальника для перевірки правильності оплати;
8) відшкодовувати Постачальнику збитки, понесені ним у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов’язань перед Постачальником, відповідно до чинних нормативно-правових актів та/або цього Договору;
9) в установленому порядку своєчасно повідомити Постачальника про перехід на поставку природного газу до іншого постачальника та остаточно розрахуватись з діючим Постачальником за цим Договором;
10) здійснити відповідні заходи з укладання договору постачання природного газу з іншим постачальником у разі отримання від діючого Постачальника повідомлення про неможливість подальшого виконання цього Договору;
11) безперешкодно допускати у свої житлові та підсобні приміщення, де розташовані газові прилади і пристрої, лічильники газу, представників Постачальника після пред’явлення ними відповідних службових посвідчень для звіряння показань фактично використаних обсягів природного газу;
12) виконувати інші обов’язки, покладені на Споживача чинними нормативно-правовими актами та цим Договором.

Права і обов’язки Постачальника
6.1. Постачальник має право:
1) отримувати від Споживача плату за поставлений природний газ;
2) контролювати правильність оформлення Споживачем платіжних документів;
3) ініціювати припинення постачання природного газу Споживачу у порядку та на умовах, визначених цим Договором та чинним законодавством;
4) безперешкодного доступу до лічильників газу Споживача для перевірки показань фактично використаних Споживачем обсягів природного газу;
5) проводити разом зі Споживачем звіряння фактично використаних обсягів природного газу з підписанням відповідного акта;
6) отримувати відшкодування збитків від Споживача, що понесені Постачальником у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов’язань перед Постачальником, відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства;
7) мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами і цим Договором.
6.2. Постачальник зобов’язується:
1) забезпечити безперервне постачання природного газу в порядку та на умовах, передбачених цим Договором;
2) забезпечувати належну якість надання послуг з постачання природного газу відповідно до вимог чинного законодавства та цього Договору;
3) обчислювати і виставляти рахунки Споживачу за поставлений природний газ відповідно до вимог, передбачених цим Договором;
4) надавати Споживачу інформацію про свої послуги, ціни на природний газ, порядок оплати за спожитий природний газ, іншу інформацію, що вимагається чинними нормативно-правовими актами, а також інформацію про ефективне споживання природного газу. Така інформація оприлюднюється на сайті Постачальника і безкоштовно надається Споживачу на його запит;
5) публікувати на сайті (і в передбачених законодавством випадках в засобах масової інформації) детальну інформацію про зміну ціни на природний газ за п’ять днів до введення її у дію;
6) видавати Споживачеві безоплатно розрахункові книжки з бланками квитанцій, платіжні документи та форми звернень;
7) розглядати в установленому законодавством порядку звернення Споживача, зокрема з питань нарахувань за природний газ, і за наявності відповідних підстав задовольняти його вимоги;
8) забезпечувати належну організацію власної роботи для можливості передачі та обробки звернення Споживача з питань, що пов’язані з виконанням цього Договору;
9) приймати плату за надані послуги будь-яким із способів, що передбачені цим Договором;
10) відшкодовувати збитки, понесені Споживачем у випадку невиконання або неналежного виконання Постачальником своїх зобов’язань за цим Договором;
11) інформувати Споживача про умови гарантованого постачання природного газу постачальником, на якого в установленому законодавством порядку покладені спеціальні обов’язки із постачання природного газу побутовим споживачам;
12) забезпечувати конфіденційність даних, які отримуються від Споживача;
13) протягом трьох днів від дати, коли Постачальнику стало відомо про неспроможність продовжувати постачання природного газу Споживачу, він зобов’язується поінформувати Споживача про його право:
вибрати іншого постачальника та про наслідки невиконання цього;
перейти до постачальника, на якого в установленому порядку покладені спеціальні обов’язки (за його наявності), який не має права відмовити Споживачу в укладанні договору постачання природного газу;
на відшкодування збитків, завданих у зв’язку з неможливістю подальшого виконання Постачальником своїх зобов’язань за цим Договором;
14) виконувати інші обов’язки, покладені на Постачальника чинним законодавством та/або цим Договором.

Особа відповідальна за вирішення спорів від ТОВ «УМАНЬГАЗ ЗБУТ»

Ядак Катерина Василівна

Місцезнаходження: 20300, м. Умань , вул. Дерев’янка буд. 19,

Email: jurist@umangazzbut.com.ua

Телефон: +38 (067) 521-43-90

Час роботи: пн-пт з 08.00 до 17.00